Komplementfixační reakce (KFR). ("Vazba komplementu.")

KFR je serologická reakce využívající ozřejmění reakce antigen-protilátka vlastností komplementu.  Komplement je vícesložkový rozpustný systém krevní plazmy, který je aktivován protilátkou navázanou na antigen (komplexem antigen-protilátka). Aktivovaný komplement způsobí destrukci v okolí antigenu.

Při KFR se napřed smísí naředěné pacientovo sérum s příslušným antigenem a se známým množstvím komplementu. Pokud je v séru přítomna hledaná protilátka, váže se na antigen a dojde k aktivaci a spotřebování přítomného komplementu. Nyní se přidají beraní erytrocyty a protilátka proti povrchu těchto erytrocytů ("amboceptor"). Byly-li v séru pacienta hledané protilátky, účinný komplement již nezbývá a erytrocyty nepoškozeny sedimentují na dně jamky. To je důkaz přítomnosti hledaných protilátek v séru pacienta. V opačném případě se komplement nespotřeboval, aktivuje se až nyní a způsobí lýzu erytrocytů. To signalizuje nepřítomnost protilátek v séru pacienta. Viz schema.

Poznámky:

Ukázka na této stránce znázorňuje stanovení titru protilátek proti Mycoplasma pneumoniae

Příprava
Vazba komplementu
Průkaz volného komplementu

ikona  

Laborantka si popíše mikrotitrační destičku.

ikona Pipetování ředidla (pufrovaný fyziologický roztok) a komplementu.
ikona   Dekomplementace vyšetřovaných vzorků séra ve vodní lázni při 56°C 30 minut.
ikona   Vyšetřované sérum je přeneseno do první jamky sloupce, která obsahuje sedminásobný objem ředidla (další jamky obsahují objem ředidla shodný s přidávaným a dál přenášeným objemem). 
ikona   Postupným přenášením séra do dalších jamek s fyziologickým roztokem se sérum ředí geometrickou řadou. Zde se začíná titrem 8 - sérum předředěno 1:7 - následuje postupné ředění 1:1. Získáme řadu titrů 8-16-32-64 ..1024.   
ikona   Do všech jamek se přidá stejné množství antigenu. Inkubuje se přes noc. Dojde k reakci přítomných protilátek s antigenem, tím k aktivaci komplementu a jeho spotřebování.
ikona     Přidají se erytrocyty s amboceptorem. Po inkubaci dojde k hemolýze, pokud v jamkách z předchozího dne zůstal nespotřebovaný komplement.
ikonaikona   Titr séra ukazuje poslední jamka bez známek hemolýzy se sedimentovanými erytrocyty. U pacienta č. 7 je titr 8,  pacient 9 je negativní. 2 dolní vodorovné sloupce jsou kontroly erytrocytů a komplementu.
ikona     Záběry byly pořízeny v diagnostické laboratoři Vidia Diagnostika, Praha
       Schémata KFR. Posun vpřed a vzad klikáním na ikony tlačítky myši. 
ikona Antigen 
ikona Prokazovaná protilátka
ikona Amboceptor
ikona Komplement
ikona Beraní erytrocyt
ikona Sérum pacienta je negativní. Po zachyceni na erytrocytu aktivuje amboceptor svým Fc fragmentem komplement a ten lyzuje erytrocyt. 
ikona     Sérum pacienta je pozitivní. Po reakci s antigenem aktivuje ("váže") pacientova protilátka komplement.
Jiné schema KFR Created by Mary T. Johnson, Ph.D. ©Copyright 1997-2004, Indiana University School of Medicine.