Vzpomínka na pana profesora Františka Patočku

 

     Při    letošních   oslavách    založení   Čs.    společnosti mikrobiologické   nelze   nevzpomenout   našeho   pana  profesora Františka  Patočku, tvůrce  školy a  učitele mnoha  mikrobiologů, kteří  ještě dnes  výrazně ovlivňují  obor v  Českých zemích i na Slovensku. Vždy jsem  si vážil toho, že mne  pan profesor nazýval svým posledním žákem. Do  ústavu jsem nastoupil jako demonstrátor v roce  1971. Panu  profesorovi bylo  tehdy 67  let. Mně bylo 22. Znal  jsem ho  tedy na  samém konci  jeho funkčního  období a pak během dlouhého a vlastně nejsmutnějšího období jeho života, které trávil nemocen, napůl opuštěn a odtržen od přestavovaného ústavu, který vybudoval a bez něhož neuměl žít.

     Pan  profesor byl  silná osobnost,  opravdová individualita. Přispělo  k  tomu  i  to,  že  ještě  zažil dobu, kdy univerzitní profesor  byl ctěn  a  uznáván  nejen svými  spolupracovníky, ale i širokým laickým okolím. Prostí  lidé si tehdy vysokého vzdělání mnohem více  vážili snad i proto,  že vysokoškolsky vzdělaní lidé byli spíše bohatí, ale Patočka k nim nepatřil.

     Mikrobiologii věnoval  prakticky všechen svůj  čas. Doma byl kromě neděle vzácný a jeho rodina  ho mnoho neužila. Hned ráno mu asistenti z ústavu telefonovali do bytu. Ohlásili se mu a sdělili nejdůležitější novinky. Pak pan  profesor přijel již připraven do ústavu,  nejčastěji pozdě,  ale  taxíkem.  Když vešel,  kdo mohl, vyšel na  chodbu a pozdravil jej.  Cesta do jeho pracovny  mu tak trvala poměrně dlouho. Bylo jasné,  že ho všichni obdivují a mají ho rádi.

     Dopoledne  pan profesor  stačil vyřídit  úřední věci,  pokud nepřednášel.  Po  poledním  odpočinku,  asi  tak  od  dvou  hodin odpoledne  pak bez  zastávky a  skutečně pracoval  většinou až do devíti hodin  večer, kdy si  nechal zavolat taxíka  a odjel domů. S ním z ústavu odjela a po cestě vystoupila i jeho sekretářka.

     V  době, kdy  jsem pana  profesora blíže  poznal, trávil již v laboratoři  jen menší  část dne.  Většinou byl  ve své pracovně a četl články  z časopisů. Byl vždy  nesmírně sečtělý. První znal všechny novinky  v bakteriologii i ve  virologii. Velkou část dne věnoval  odborným diskusím  se svými  spolupracovníky. Každý, kdo potřeboval radu, měl k  němu kdykoliv přístup. Profesor nelitoval času svého  ani času svých  podřízených. Naproti tomu  neodbornou činnost, jako  např. brigády při  úpravě okolí budovy  a podobně, nechápal. Ve své pracovitosti šel  pan profesor tak daleko, že si téměř  ani  nebral  dovolenou.  Ve  svém  letním  bytu v Mukařově ztrávil nejvýš dva  týdny a už byl zpátky  v ústavu. V pozdějších letech se mu jeho pracovitost přestala vyplácet. Zhruba jednou za rok byl  nucen ulehnout do  nemocnice, aby byl  zevrubně vyšetřen a zotavil se. To byla jeho dovolená.

     Nedlouho před  svou smrtí mi pan  profesor svěřil do ochrany soubor  všech  svých  vědeckých  prací.  Rozsah  jeho  publikační činnosti byl obdivuhodný. Vyjímečná je především šíře záběru, kdy každá  další  publikace  je  v  podstatě  o  něčem  novém.  První publikace medika  Patočky je z roku  1926. Je to práce  z chemie, popisující  novou  metodu  přípravy  standard  při měření zákalů. Další dvě práce se již týkají mikrobiologie tuberkulózy. Zahrnují dlouhý  výčet  literatury,  ale  i  precisní  tehdejší  metodiku. Podstata    věci    -    serologická    diagnostika   tuberkulózy komplementfixační reakcí - nemohla  vyznít příliš přesvědčivě. To se autor nijak nesnažil zakrývat, i když mu chyběl náš historický odstup. Práce jsou zajímavé i  stylem: tenkrát se ještě nečlenily jako dnes  a výsledky byly propleteny  s diskusí. Čte se  to však docela dobře. Pak pan  profesor publikoval o tkáňových kulturách. Byl  to zárodek  jeho budoucích  prací ve  virologii. Již  v roce 1932  zveřejnil  tehdy  asistent  Patočka  svou habilitační práci o antagonismu  bakteriální  povahy.  Je  zřejmé,  že  se  zabýval podobnými problémy, jako ve stejné  době Fleming. Nato jako sotva třicetiletý docent  Patočka stačil publikovat  také v imunologii. Stal  se dokonce  soudním znalcem  v oboru  krevních skupin. Poté publikoval  o  klostridiích  a  obecně  o anaerobních bakteriích. Současně  - právě  s přihlédnutím  k anaerobům  do lékařské praxe zavedl  novou  metodu  hemokultivace,  slavnou Patočkovu nádobku. V roce 1936 pak vydal svou  první práci virologickou. Vrchol této éry  je  v  roce  1941,  kdy  profesor  Patočka zveřejnil několik rozsáhlých prací o výsledcích  svých experimentů s virem chřipky. Při  čtení  publikací,  které  svou  originalitou  a  nápaditostí v experimentu   oslovují   i   dnešního   čtenáře,  musí  každého napadnout, jak velká škoda vznikla naší mikrobiologii a naší vědě válkou. Výsledky  získané na samém  konci předválečné éry  dávaly tušit,  kam  by   pan  profesor  mohl  ve  své   práci  dojít  za příznivějších  okolností.  Publikovat  práce  srovnatelné  s jeho posledním  předválečným  souborem  se  profesoru  Patočkovi znovu podařilo  až kolem  roku 1950.  To mu  bylo 46  let a byl zavalen organizační  prací. Přesto  právě v  tomto období  byla zlatá éra jeho ústavu. Pan profesor  přilákal schopné mladé lékaře. Někteří z nich sice  brzy odešli a  stali se vedoucími  pracovníky jiných ústavů či  laboratoří. Jiní však zůstali  a všichni vytvořili to, čemu  se říkalo  Patočkova škola.  Protože pan  profesor byl doma v celé    tehdejší   lékařské    mikrobiologii,   rozdělil    své spolupracovníky  do  několika  týmů.  Tak  se  ústav proslavil ve virologii  i v  bakteriologii. Pan  profesor nepostupoval  cestou pouhé  diagnostiky nebo  hledání nových  druhů (i  když i zde byl úspěšný). Spíše  vedl své spolupracovníky  k hledání a  k analýze faktorů  virulence jednotlivých  studovaných bakterií  a následně vztahu  mezi  mikroorganismem   a  makroorganismu.  Tím  profesor Patočka  ve své  době předběhl  vývoj a  není tedy  divu, že tato koncepce v  podstatě vydržela až  do konce jeho  aktivního života v ústavu.

     Neblahá rekonstrukce budovy ústavu byla nutná, protože skoro nic  už pořádně  nefungovalo. Jenže  místo slíbeného  roku a  půl trvala rekonstrukce let šest. Všichni jsme po tuto dobu pracovali v nesmírně  stísněných  podmínkách.  Nejhůř  dopadl pan profesor. Napřed  se myslelo,  že snad  bude muset  vůbec zůstat  doma. Pak dostal sousedskou  laskavostí krásnou místnost  v Hlavově ústavu. Tak mohl být  alespoň blízko. Ale přímý kontakt  to již nebyl. Po skončení  rekonstrukce  se  vedoucí  síly  tehdejší  fakulty tiše staraly o to,  aby se náš emeritus do  svého ústavu již nevracel. Ani  pan profesor  John s  tím nic  nesvedl. A  tak pan  profesor Patočka dál chodil do Hlavova ústavu - "na patologii", nyní spíše pěšky, seděl  sám ve své  pracovně, četl a  čekal, jestli za  ním někdo nepřijde. Bezpochyby to nebylo  veselé, ale stěžoval si jen málokdy a  spíš na své nemocné  nohy. Zato rád vzpomínal  na svou práci i na  svůj život. Ještě alespoň jednou  se pan profesor asi cítil  dobře,  mezi  svými.  Bylo  to  při  velkolepé oslavě jeho osmdesátých narozenin  v roce 1984. O  několik měsíců později pan profesor Patočka zemřel.

     Výraznou  vlastností  pana   profesora  byly  jeho  sympatie k mladým  a osobní  odvaha. Zdroj  této odvahy  jsem nikdy přesně nerozpoznal. Nevím,  zda vyvěrala z  jeho ještě prvorepublikového sebevědomí, či  vznikala z pocitu  odborné převahy. Pan  profesor tvrdil,  že vycházela  z jeho  víry. Byl  katolíkem, jak  se říká "bigotním". S  komunismem nikdy nekoketoval  a dobře věděl,  o co jde. Se  stranou získal později  své zkušenosti -  jeho bratr Jan zemřel následkem policejního výslechu.  Jediný syn pana profesora František  musel odejít  z přírodovědecké  fakulty, protože jméno Patočka prý fakultě dělá ostudu.

     Odvaha pana  profesora stála i  na začátku moderní  historie Ústavu  pro  lékařskou   mikrobiologii  a  imunologii  1.Lékařské fakulty  KU  v  Praze.  Na  konci  války,  5. května 1945 vypukla v Praze    revoluce.   Pan    profesor   byl    v   práci,   tedy v bakteriologické  laboratoři v  budově dnešního  Hlavova ústavu. Když  zjistil,  co  se  děje,  rozhodl  se  ihned zabrat pro svůj vysněný   samostatný  Mikrobiologický   ústav  budovu  tehdejšího německého Hygienického ústavu, který  byl přes ulici. Vypravil se tedy  sám  do  budovy  tohoto  ústavu,  vyzval  přítomné  německé zaměstnance, aby  v místnostech sejmuli  ze zdí podobizny  Adolfa Hitlera, odevzdali  mu klíče od  místností a shromáždili  se před budovou. A  Němci pana profesora  poslechli, protože si  ho velmi vážili. Na pomoc přišel jeho laborant pan Chaba, ozbrojen puškou. Společně  se pak  snažili převést  tyto Němce  na shromaždiště na Karlově,  jenže  napoprvé  nedošli.  Po  cestě  se  na Němce vrhl fanatický dav. Couvli. Pak se podařilo protáhnou je zadem Horskou ulicí  a dírou  v plotě    na  místo. Když  mi to  pan profesor vyprávěl, podotkl:  "Víte, válka je  hrozná, ale revoluce  je asi ještě mnohem hroznější."

     Odvahu pan profesor projevil i při tzv. České pomocné akci pro Terezín. Koncem  války se následkem  příchodu vězňů  z německých koncentračních  táborů prudce  zhoršila  epidemiologická situace v Terezínských  koncentračních táborech.  Vypukla zde epidemie skvrnitého tyfu. Hrozilo  nebezpečí  jeho  šíření do českého vnitrozemí. Profesor Patočka podle svého vyprávění několik dnů před koncem války šel za tehdejším říšským  protektorem, což nebylo bez nebezpečí, vyložil mu situaci  a požádal jej o povolení  k zásahu  českých lékařů  v Terezíně.  Byl pak jedním z vedoucích odborníků,  kteří při této akci (řízené profesorem Raškou) epidemii potlačili a byl to  právě on, kdo  po skončení války  vydržel v Terezíně  nejdéle ze všech. Později  se o  zásluhách pana profesora v Terezíně mnoho nemluvilo.  Málo lidí dnes také ví, že po Židech  přišli do Terezína Němci – váleční zajatci a epidemie vypukly nanovo. A opět  to byl pan profesor Patočka,  který zde zasahoval. Za své zásluhy  v Terezíně měl  pan profesor spolu  s dalšími lékaři a zdravotníky  dokonce dostat  sovětské vyznamenání.  Pak se však někomu   nelíbilo,   že   kdosi   druhý   dostane  také  medaili, protestoval, a Sověti nevyznamenali nikoho.

     Třetí příklad odvahy pana profesora, snad méně okázalý, snad to nebyla ani odvaha, dokresluje jeho zaujetí pro obor i vztah ke spolupracovníkům. Vyprávěl jej Doc. MUDr Dimitrij Slonim, později tvůrce  řady  našich  virových  očkovacích  látek,  při  oslavách osmdesátin pana profesora. V padesátých letech, ještě když docent Slonim pracoval v Ústavu, došlo tam k laboratorní nehodě. Praskla kyveta  obsahující virus  klíšťové encefalitidy.  V blízkosti  se necházející docent  Slonim aerosol vdechl. Když  pak přišly první příznaky  nemoci,  svěřil  se  panu  profesorovi.  Ten jeho obavy vyvracel s  tím, že inhalační  cestou je "klíšťovka"  nepřenosná, a že  určitě  jde  o  počínající  chřipku.  Hned  poručil přinést fretku,  aby Slonimův  chřipkový virus  mohl být  zachycen. Zvíře nebylo.  Pan  profesor  nezaváhal.  Zavolal  pana docenta Slonima k sobě, posadil se  proti němu a velel: "Kašlete  na mě!". Záchyt chřipkového viru  na panu profesorovi  se však nepovedl  a ani se povést nemohl, protože pan docent Slonim měl doopravdy počínající klíšťovou encefalitidu. Ta později  částečně ochromila jeho paži. Pan profesor neonemocněl.

     Zde končí  moje osobní vzpomínky na  pana profesora Patočku. Bylo by snadné rozmnožit je  o mnoho veselých i smutných historek z druhé  ruky. Důležitější  však  je  připomenout, že  s odchodem profesora Patočky z ústavu se neztratil jeho mocný vědecký zápal. Jeho ústav žil  ještě dlouho plným životem, jak  to jen okolnosti dovolovaly.  Neubránil  se  však  generační  krizi.  Již  jen  ve vzpomínkách  pana profesora  jsou  doby,  kdy se  nacházeli četní mladí lékaři, kteří se chtěli  věnovat mikrobiologii a nebylo pro ně  místo, i  když to  byli velmi  chytří lidé.  Zájem jistě zase přijde,  ale pionýrského  období profesora  Patočky se  již jistě nedočkáme.

 

Marek Bednář. Statim 1993;2(39):4