Zápočet se uděluje podle studijního řádu fakulty.  

Zkouška z předmětu Mikrobiologie a imunolgie je ústní a skládá ze dvou samostatných otázek z mikrobiologie a z imunologie.

Otázky z mikrobiologie:
1. Obecné zásady odběru a transportu materiálu na mikrobiologické vyšetření. Rozdíl mezi přímým a nepřímým průkazem včetně příkladů.
2. Základní vlastnosti bakterií.
3. Základní vlastnosti virů.
4. Infekce centrálního nervového systému. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
5. Infekce ran, kostí a měkkých tkání. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
6. Infekční průjmy a otravy z potravin. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
7. Mykotické infekce. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
8. Anaerobní nákazy a jejich laboratorní diagnostika. Zubní plak.
9. Infekce faryngu. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.

Základní studijní materiály - mikrobiologie:
Votava M, Ondrovčík P. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Skripta MU Brno 1998 nebo novější vydání.
Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích na www.zshk.mmsw.cz
Výukové CD s laboratorními metodami Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK
Výukové prezentace pro bakaláře Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
Výukové filmy: Anaerobní infekce; Nemocniční nákazy. Viz odkaz Film z hlavní stránky

Další doporučené prameny mikrobiologie (může být doplněno nebo mírně zmeněno):
Ryšková O. Základy lékařské mikrobiologie a imunologie pro bakalářské studium (2000), Univerzita Karlova v Praze, Karolinum

 

Otázky z imunologie (předběžný seznam):
1. Primární a sekundární lymfatické orgány. Antigeny, hapteny, alergeny
2. Přirozená imunita – humorální a buněčné složky a jejich funkce.
3. Adaptivní imunita – složky a funkce.
4. Imunoglobulíny – charakterizace tříd, typy protilátkové odpovědi a její měření
5. Imunitní odpověď proti infekci
6. Imunodeficience primární a sekundární – charakteristika, projevy, diagnostika.
7. Imunodeficience indukovaná infekcí, imunita při HIV
8. Choroby z imunologické přecitlivělosti – základní charakteristika a příklady (především slizniční a kožní projevy)
9. Autoimunitní onemocnění, mechanizmus, rizikové faktory vzniku, základní projevy
10. Imunopatologie v dutině ústní


Základní studijní literatura - imunologie
Jilek J.: Základy imunologie. Anyway s.r.o. neprodejná publikace (k zapůjčení v sekretariátu), omezený počet výtisků
www.lf3.cuni.cz – Studijní materiály – Ústav imunologie
Stites D. a spol: Základní a klinická imunologie Victoria Publishing 1994
Hořejší V., Bartůňková J: Základy imunologie Triton 1998, 2002, 2005
Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie Nucleus HK, 2004 (vybrané kapitoly)

Další doporučené zdroje:
Fučíkova a spol: Základy klinické imunologie RDI PRESS 1994
Fučíková, T.: Klinická imunologie v praxi Galén, Praha 1997.
Bartůňková J: Imunodeficience Grada 2002