Poznámky k používání imerzního objektivu.

Velikost bakterií se blíží  teoretické rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu. Jejich pozorování proto klade zvýšené nároky na dobrý stav zařízení a na správný postup pozorovatele. 

Ikona Imerzní objektiv (na rozdíl od objektivu suchého) vyžaduje, aby optické prostředí mezi preparátem a čelní plochou čočky bylo homogenní. Toho se dociluje kápnutím imerzního oleje na preparát a následným opatrným vnořením objektivu do této kapky. Imerzní obektiv se pozná podle jednoho či dvou černých kroužků na obvodu pláště objektivu anebo podle nápisu Ol.im. Objektiv, který tyto značky nemá, není imerzní a imerzní olej ho může poškodit. Vždy jde o objektivy s objektivovým zvětšením 100x, ev. 90x. 
Ikona Velmi důležité je nastavení odpovídající správné numerické apertury na kondenzoru. Má odpovídat příslušnému údaji na objektivu. Při pozorování obarveného preparátu kondenzor nesnižujeme. 
Ikona Při užití imerzních objektivů je  clona vždy plně otevřena. Zdá-li se, že mikroskop málo svítí, může to být špatně zcentrovanou žárovkou, nebo dokonce špatně zcentrovaným kondenzorem. V tom případě se nepokoušejte o nápravu, ale volejte asistenta. Všechny uvedené chyby vedou k výraznému zhoršení kvality pozorovaného obrazu, často i ke vzniku různých světelných artefaktů, které studenti mylně považují za mikroorganismy. 

Postup při mikroskopování: Zkontrolujte, zda všechny současti mikroskopu jsou čisté, beze zbytků zaschlého imerzního oleje. Není-li tomu tak, očistěte znečistěná místa a zvláště imerzní objektiv čtverečkem buničiny navlhčeným benzinem. (POZOR NA OHEŇ!). Čistění objektivu neprovádějte po bezprostředně předcházejícím použití. Zkontrolujte kvalitu oleje: Jeho konzistence má být asi jako u velmi řídkého medu. Je-li olej hustší, vyměňte lahvičku. 

V případě výskytu artefaktů také zkontrolujte čistotu okulárů jejich vytažením z tubusu a pohlédnutím proti oknu. Čelní čočka okuláru musí být čistá. Okuláry případně očistěte suchým měkkým plátnem. 

 

Ikona Na vhodné místo preparátu kápněte kapku imersního oleje. Preparát umístěte na stolek mikroskopu.
Ikona Makrošrobem spusťte imersní objektiv do této kapky tak, až se čelní čočka téměř dotkne skla. PŘITOM NEUSTÁLE ZRAKEM ZBOKU POZORUJTE VELIKOST TÉTO MEZERY. 

Nyní pohlédněte do okuláru. Mělo by v něm být světlé zorné pole, bez skvrn a tmavých míst. Je-li zorné pole tmavé, není v pořádku osvětlení, nebo objektiv není přesně ve správné poloze. 
Za neustálého pohlížení do okuláru oddalujte objektiv od preparátu tak dlouho, až se objeví hledný obraz. Tento okamžik je vzhledem k nepatrné hloubce ostrosti objektivu velmi prchavý a při troše nepozornosti jej nepostřehnete. Tehdy je nutno začít znovu s ponořením čočky do oleje makrošroubem - nikdy se nevracejte mikrošroubem. Hrozí nebezpečí nárazu objektivu na preparát a jeho poškození.

Ikona Skvrnky v ještě nezaostřeném obrazu jsou artefakty (drobná nečistota v optice). Po zaostření zde vidíme tyčinkovité bakterie a amorfní drť.
Ikona Kvasinky se zaostřují lépe, protože jsou větší, než bakterie...


Po ukončení práce se imerzní objektiv musí očistit.