Přehled antibiotik,  cena za denní dávku (dle ORC ceníku VZP), indikace

Antibiotikum/dávka

Cena za DD

Indikace

Komentář

V I R O S T A T I K A

Acyclovir (Zovirax, Xorox, Herpesin, Ranvir,Provirsan, Aciclovir )

200 mg p.o. 5xdenně

58,00Kč

• Akutní genitální Herpes simplex

• Zkracuje délku trvání akutní episody, ale není prevencí postherpetické neuralgie

800 mg p.o. 5xdenně

339,60 Kč

• Léčba infekcí vyvolaných Herpes zoster, profylaxe CMV u pacientů s transplantací ledvin

• Nejlepší výsledky při podání během 72hod. od začátku prvních příznaků

400 mg p.o. 2xdenně

43,40Kč

• Suprese chronické genitální infekce Herpes simplex

• Po 1 roce užívání nutno vyhodnotit výsledky

5 mg/kg i.v. / 8hod

1438,80Kč

• Profylaxe / léčba slizničních a kožních afekcí vyvolaných Herpes simplex 1 a 2 u imunokompromitovaných pacientů, kteří nemohou užívat lék p.o.

• První episoda genitální afekce vyvolané Herpes simplex 2 u imunokompromitovaných pacientů neschopných p.o.

• Vyžaduje upravení dávky při clearance kreatininu <50 ml/min

• 500 mg nebo nižší dávka v pomalé infuzi během 60 min.

• Dávka >500 mg v infusi během 120 min ; prevence precipitace v renálních tubulech

10 mg/kg i.v./ 8hod

1565,60Kč

• Diseminovaná infekce Herpes zoster, nebo jeho závažné lokalizace /oko/ u pacientů neschopných p.o.

• HSV encephalitis

 

Foscarnet (Foscavir)

60 mg/kg i.v.3x denně

90 mg/kg i.v. 2x denně

3303,80 Kč

• CMV retinitida

• Acyclovir resistentní HSV 1 a HSV 2

• CMV pneumonie, enterocolitida, esophagitida nemůže–li být užit ganciclovir

• Je nefrotoxický

• Léčba infekcí HHV-6

• Monitorovat sérovou koncentraci kalcia, fosforu, draslíku, hořčíku

Ganciclovir (Cymevene)

1g 3x denně nebo 500mg 6x denně

9660,00 Kč

• CMV retinitida, pneumonie, enterokolitida, esofagitida

• Profylaxe CMV u séronegativních transplantovaných pacientů

• Vysoká incidence neutropenie a trombocytopenie

• Nelze užít u pacientů alergických na acyklovir

Valacyclovir (Valterx)

1 g p.o. 3 xdenně - 7 dní

500 mg p.o. 2x denně

458,30 Kč

152,80 Kč

Herpes zoster infekce

Herpes simplex

• Profylaxe genitální infekce Herpes simplex

 

Ribavirin (Rebetol, Copegus)

500-600mg p.o. 2x denně

3407,00 Kč

• Kombinovaná terapie chronické hepatitidy C

• KI: těhotenství, těžké onemocnění srdce, hemoglobinopatie, deprese

Saquinavir (Fortovase, Invirase)

600mg p.o. 3x denně

329,45Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů

• Nepodávat současně s rifampicinem, třezalkou, protože snižují plasmatickou koncentraci saquinaviru

Indinavir (Crixivan)

800mg p.o. 3x denně

550,20 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů

• Nepodávat současně s rifampicinem, třezalkou, protože snižují plasmatickou koncentraci indinaviru

Zidovudin (Retrovir)

500-600mg 3x denně

782,15 Kč

• Terapie AIDS, ARC

• U těhotných žen snižuje přenos viru na plod

• Nelze podávat pacientům s nízkou hladinou hemoglobinu, nízkým počtem neutrofilů

Lamivudin (Zeffix, Epivir)

100mg 1x denně

260,35 Kč

• Terapie chronické hepatitidy

 

Abakavir (Ziagen)

300mg 2x denně

345,35 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů

• KI: hepatální dysfunkce

Nelfinavir (Viracept)

750mg p.o. 3x denně

533,20 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů

• Nepodávat současně s rifampicinem, třezalkou, protože snižují plasmatickou koncentraci nelfinaviru

• KI: laktace

Didanosin (Videx)

200mg 2x denně

294,50 Kč

• Terapie všech HIV infekcí

•Absorpce snížena současným příjmem potravy

• Nutné sledovat možný rozvoj pankreatitidy, periferní neuropatie

Zanamivir (Relenza)

2x5mg 2x denně inhalačně.

149,20 Kč

• Léčba chřipky

 
Efavirenz (Stocrin)
600mg p.o. 1x denně

518,10 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů   Nepodávat současně s třezalkou, spřípravky obsahujícími námelové alkaloidy
Nevirapin  (Viramune)
200mg 1x denně 14 dnů, poté 2x denně

347,40 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů   •   Nepodávat současně s rifampicinem
Stavudin  (Zerit)
40mg 2x denně

302,10 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů  
Ritonavir (Norviz)
600mg 2x denně

557,90 Kč

• Kombinovaná terapie HIV-1 pozitivních pacientů   •   Nepodávat současně s rifampicinem

• Zvyšuje plazmatické koncentrace diazepamu, triazolamu, zolpidemu

 

Oseltamivir (Tamiflu)
75mg 2x denně

204,70 Kč

• Léčba a prevence chřipky • Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 12 let nebyly prokázána

• Nutná úprava dávky při renální insuficienci

A M I N O G L Y K O S I D Y             obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Streptomycin (Streptomycin)

1g i.m. denně

104,60 Kč

• Tuberkulóza v kombinaci s jinými antituberkulotiky

• Infekce Pasteurella pestis, Franciscella tularensis, Brucella spp.

• Úprava dávky při renální insuficienci

• Celková terapeutická dávka pro dospělého je 30-60g

Netilmicin (Netromycine)

150mg i.v., i.m. 2x denně

100mg i.v., i.m. 3x denně

315,00 Kč

•Závažné infekce dýchacích cest, nitrobřišní infekce, ranné infekce, sepse vyvolané hlavně gram negativními bakteriemi

• Nezbytná je monitorace sérové koncentrace netilmicinu a případná úprava dávky

• Není vhodné kombinovat s jinými ototoxickými a nefrotoxickými látkami a diuretiky

Amikacin (Amikin)

500 mg / 2x denně

455,60Kč

• Vážné infekce vyvolané gram-negativními mikroorganismy

• reservní antibiotikum pro infekce resistentní ke gentamicinu

• Aminoglykosidy by neměly být užity v monoterapii pneumonie vyvolané gramnegativní florou

• Nepronikají hematoencefalickou barierou

• Nefro-/ ototoxicita při prolongované terapii

• Dávkování upravit dle farmakokinetických parametrů

Gentamicin (Gentamicin, Garamycin)

80mg / 3x denně

 

27,30Kč

 

• Vážné infekce vyvolané gram-negativními mikroorganismy

•Aktivita gentamicinu je srovnatelná s tobramycinem u infekcí vyvolaných Serratia marcescens

• U smíšených infekcí s grampositivními mikroorganismy (stafylokoky, viridující streptokoky, enterokoky) je gentamicin lékem volby v dávce 1 mg/kg /8hod

• Léčba VRE, je-li kmen citlivý ke gentamicinu

B E T A – L A K T A M O V Á   A N T I B I O T I K A

Penicillin (Ospen, Penbene, Pencid, V-penicilin, Penicilin G, Prokainpenicilin G)

600,000 jednotek po 6h až 2-4 mil.jednotek po 3-4h

 
250-500 mg p.o.4x denně

14,60 – 122,70Kč

 

20,50 Kč

• Streptokokové infekce

• Actinomycosis

Pasteurella multocida-infekce

• Syphilis

• Pneumokokové infekce vyžadují stanovení citlivosti

Oxacilin (Oxacilin, Prostaphilin)

0,5-1g p.o. 4x denně

1-3g i.v. 4x denně

30,85-60,70 Kč

200,00-600,00 Kč

• Infekce vyvolané stafylokoky

 

Amoxicillin (Ospamox,Amoxihexal,Amoxicillin, Amoclen, Duomox, Apo-Amoxi )

250-500 mg p.o. / 3xdeně

7,60 – 25,20Kč

• Otitis media acuta, sinusitis, bronchitis acuta

• Profylaxe bakteriální endokarditidy při výkonech v orofaciální oblasti a HDC

• Infekce močových cest vyvolaných citlivými kmeny enterokoků, E.coli, P.mirabilis

• Kmeny H.influenzae, M. catarrhalis produkující beta-laktamázu jsou resistentní

Amoxicillin/klavulanát (Augmentin, Amoksiklav, Enhancin, Curam, Betaklav, Forcid, Solutab)

375 mg p.o. / 3xdenně

625 mg p.o. / 3xdenně

1,2 g i.v. / 3xdenně

34,00Kč

52,10Kč

430,60Kč

• Respirační infekce vyvolané citlivými kmeny produkujícími beta- laktamázu ; u infekcí DCD užít ve vyšších dávkách

• Rány způsobené pokousáním

• gastrointestinální obtíže se zmírní při podání léku s jídlem

• Vhodné pro přechod na perorální aplikaci po i.v. aplikaci Unasynu

Ampicillin ( Ampicilin)

1-2 g i.v. / 4-6hod

87,90 - 175,20 Kč

• Močové infekce vyvolané citlivými kmeny Enterococcus spp., E.coli, P.mirabilis

• Infekce vyvolané Listeria spp., včetně meningitidy

• Infekce vyvolané H.influenzae, neprodukujícím beta-laktamázu

Listeria monocytogenes vyžaduje 2 g i.v. po 4hod

• 1 g i.v. po 6 hod u ostatních infekcí

Ampicillin/sulbactam (Unasyn)

1.5 i.v. / 2x denně

 

375 - 750mg p.o./ 2x denně

283,10Kč

 

38,60 - 77,20 Kč

•Smíšené gram-pozitivní a anaerobní infekce jako komunitní pneumonie, diabetická noha, dekubitální infekce

• Empirická terapie pokousání zvířetem

•Sulbactam je inhibitor beta-laktamazy, který rozšiřuje spektrum citlivosti o kmeny produkující beta- laktamázu jako Staphylococcus aureus, (MSSA), ampicillin - resistentní H. influemzae, Moraxella catarrhalis, ampicillin - resistentní anaeroby.

POZOR:

Je neúčinný proti nosokomiálním gram negativním kmenům nebo MRSA

• Anaerobní aktivita je obdobná jako u metronidazolu, meronemu, klindamicinu

• Sulbaktam nezlepšuje účinnost ampicilinu u enterokoků

Piperacilin ( Pipril)

2g i.v. 3-4x denně nebo 

4g 2x denně

 

 

 

 

 

4g 4x denně /závažné infekce/

853,50-1136,00 Kč

1214,00 Kč

 

 

 

 

 

2428,00 Kč

•Chronické respirační infekce, cystická fibroza

•Infekce gastrointestinální včetně infekcí biliárního traktu

•Gynekologické infekce

•Infekce kůže a měkkých tkání, infekce popálených ploch

•Bakteriální endokarditida, sepse

•Dobře účinný na pseudomonádové infekce

•Vhodný jak pro monoterapii, tak kombinaci atb (aminoglykosidy, cefalosporiny) - látky nutno podávat odděleně

Piperacillin/Tazobactam (Tazocin)

2,25 – 4,5g i.v. 3x denně

1535,00 – 2727,00 Kč

• Léčba závažných komunitních nebo nosokomiálních infekcí se smíšenou florou

• Léčba pseudomonádové infekce musí být kombinována s aminoglykosidy

Tazocin není více účinný proti pseudomonádám než piperacilin, protože pseudomonádová beta laktamáza není inhibována tazobaktamem

Ticarcillin/klavulanát (Timentin)

3.2 g i.v. po 6-8hod

16070,00 – 2142,00 Kč

• Léčba polymikrobiálních infekcí včetně anaerobů jako jsoe intraabdominální sepse

• Polymikrobialní infekce kůže a měkkých tkání  (diabetická noha)

•Vážné komunitní pneumonie s podezřením na aspiraci

• Timentin poskytuje široké spektrum krytí stafylokoky, sterptokoky, anaeroby, gram negativní bakterie v kombinaci s aminoglykosidy

Cefazolin (Cefazoline, Vulmizolin, Kefzol)

1-2 g i.v. 3x denně

128,70 - 257,40 Kč

• Peroperační profylaxe

• Intraperitoneální aplikace pro pacienty s peritonitidou

• Infekce kůže a měkkých tkání

• Močové infekce vyvolané citlivými kmeny (E. coli, (Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis)

• Neproniká hematoencefalickou barierou

• Pro kmeny produkující cefalosporinázu je lékem volby cefuroxim

Cefepime (Maxipime)

1-2 g i.v. 2x denně

934,80 – 1788,30Kč

 

• Léčba závažných komunitních i nosokomiálních infekcí vyvolaných aerobními bakteriemi z čeledi Enterobacteriacae a pseudomonádami

• Ceftazidim je srovnatelně účinný vůči P.aeruginosa

• Cefepim vykazuje dobrou aktivitu in vitro vůči P.aeruginosa (jako ceftazidim), stejně tak jako proti gram pozitivním bakteriím (jako ceftriaxon)

2 g i.v. 3 x denně

2682,40Kč

• Empirická terapie febrilní neutropenie

• Neutropenie: <500 neutrophilů

• i.m. aplikace je možná

Cefotaxime (Claforan, Taxcef, Sefotak )

1 – 2g 3x denně

288,40 – 576,80 Kč

•Empirická terapie komunitní pneumonie, urosepse, meningitidy, intraabdominálních infekcí vyvolaných aerobní florou

• Nekomplikováná gonorrhea 1g i.m. v jedné dávce

• Osteomyelitis, infekce kůže a měkkých tkání vyvolaných citlivými mikroorganismy

• Lymská borelioza, zvláště při systémových komplikacích

• Cefotaxim 1 g po 8hod je srovnatelný s ceftriaxonem 1g/d a cefotaxim 2g po 8hod odpovídá ceftriaxonu 2g/d

• U meningitid 200 mg/kg/ po 6hod - ne více než 12 g/d

Ceftazidime ( Fortum)

1-2 g i.v. 3x denně

881,70 – 1738,50Kč

• Nosokomiální infekce vyvolané aerobní gram negativní florou, při pseudomonádové etiologii přidat aminoglykosidy

• Při podezření na aspiraci přidat klindamicin na pokrytí gram pozitivní etiologie

•Empirická terapie febrilní neutropenie

• Nejúčinnější antipseudomonádový cefalosporin 3. generace

•Špatné krytí gram pozitivních a anaerobních bakterií

• Postupně se snižuje citlivost kmenů Enterobacter spp. a Citrobacter spp.

 

Cefoperazon/sulbactam (Sulperazon)

2-4g i.v. 2x denně

826,00-1625,00 Kč

• Těžké infekce vyvolané gram negativními bakteriemi včetně pseudomonád

•Středně těžké infekce – monoterapie,

•Těžké infekce–v kombinaci s aminoglykosidy, chinolony

•Častá intolerance alkoholu

•Vyvolává hypoprotrombinemii

•Úprava dávky při jaterní nebo ledvinové insuficienci

Cefalotin (Cefalotin)

1-1,5g i.v. 4x denně

238,00-357,00 Kč

•Chirurgická profylaxe

•Lehké až středně těžké infekce respirační, močové, infekce měkkých tkání

• Není vhodné pro nosokomiální nákazy

Cefamandol (Mandol)

0,50-1g i.v. 4-6x denně

383,20-574,80 Kč

• Infekce dolních cest dýchacích včetně pnemonie

• Peritonitidy, sepse vyvolané smíšenou mikroflorou

• Urogenitální infekce

• Úprava dávkování při renální insuficienci

Cefaklor ( Serviclor, Vercef, Ceclor, Cefaclor)

250 mg p.o. 3x denně

375-750mg p.o.2x denně*

33,20 Kč

37,40-74,80 Kč

•Nekomplikované infekce horních a dolních cest dýchacích vyvolaných citlivými gram pozitivními bakteriemi

* Retardované tablety, určené pouze pro dospělé

Cefadroxil (Biodroxil, Duracef)

0,5-1g p.o. 2x denně

20,00-40,00 Kč

• Lehké až středně těžké infekce respirační, močové, infekce měkkých tkání vyvolané citlivými kmeny

• Současné podání s jídlem snižuje pravděpodobnost gastrointestinálních obtíží

•Kmeny Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. jsou necitlivé

Cefixim ( Suprax)

200mg p.o. 2x denně

134,00 Kč

•Infekce horních i dolních dýchacích cest

•Infekce otorinolaryngeální oblasti

•Infekce močové

•Infekce biliární

• Není určen dětem do 12 let

Cefprozil ( Cefzil)

0,5g p.o.1-2x denně

49,00-98,00 Kč

•Infekce horních i dolních dýchacích cest

•Infekce kůže a měkkých tkání

•Infekce močové

• Není vhodný k léčbě nosokomiálních infekcí

Cefoperazon (Cefobid)

2-4g i.v. 3x denně

1763,10-3526,20 Kč

• Léčba těžkých život ohrožujících infekcí vyvolaných gram negativními miroorganismy ( i pseudomonádami)

• Nosokomiální infekce

• Vhodná je kombinace s aminoglykosidy nebo chinolony

Ceftriaxone (Ceftriaxon, Samixon, Lendacin, Novosef)

1-2 g i.v. 1x denně

275,50 – 526,50Kč

• Empirická terapie komunitní pneumonie, urosepse, meningitidy, intraabdominální infekce s anaerobní mikroflorou

• Gonorrhea- 125 mg i.m. x 1 pro urogenitální, rektální nebo faryngeální infekci

• Dávka 1 g i.v. jednou denně 7 – 10 dní při diseminované

• Osteomyelitis, infekce kůže a měkkých tkání vyvolaných citlivými mikroorganismy

• Lymská borelioza, zvláště při systémových komplikacích

• Není účinný na Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, MRSA

• Při meningitidě lze podávat po 12hod

 

Cefuroxime (Zinnat, Axetine, Zinacef, Zinoxime)

0.75-1.50 g i.v. 3x denně

191,60 – 348,40Kč

• Infekce dolních cest dýchacích, kde předpokládáme účast beta laktamazu produkujích organismů (H. influenzae, M. catarrhalis)

• Pro klebsielové infekce – 1,5g/8hod

•750mg i.v./8hod pro S. pneumoniae, H.influenzae

 

250-500 mg 2x denně

49,00 – 98,00Kč

• Streptokokové infekce

 

1.5 g i.v. po 12hod

245,60Kč

• Kardiochirurgická profylaxe

 

Cephalexin (Ospexin, Cefaclen, Oracef)

250-500mg p.o. 4x denně

54,80 Kč

• Léčba lehkých komunitních infekcí kůže a močových infekcí vyvolaných citlivými kmeny

 

Chloramphenicol (Chloramphenicol) obecné vlastnosti skupiny - klikněte

1 g i.v. 4x denně

367,20 Kč

• Léčba bakteriální meningitidy u pacientů s alergií k betalaktamům

• Léčba břišního tyfu

•NÚ: suprese kostní dřeně při hladině atb >25 mg/mL

•Lékové interakce – viz Příloha

 

F L U O R O CH I N O L O N Y      obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Ciprofloxacin (Cifran, Ciprum, Cifloxinal, Ciplox, Ciprinol, Ciphin, Ciprobay)

250 mg p.o. 2x denně

500 mg p.o. 2x denně

11,60 Kč

23,50 Kč

•Cystitis vyvolaná citlivými mikroorganismy

• Léčba bakteriálních gastrointestinálních infekcí

• Pyelonefritida, prostatitida, urosepse vyvolané mikroorganismy, které jsou resistentní k TMP/SMX

• Infekce měkkých tkání a respirační infekce vyvolané citlivými gram negativními mikroorganismy

• Slabá účinnost na gram pozitivní a anaerobní mikroorganismy

• Lze kombinovat s látkami kryjícími podíl gram pozitivních bakterií a anaerobů

• Ciprofloxacin nelze užít pro MRSA, CNS infekce, pseudomonádové infekce bez znalosti antibiogramu

• Ciprofloxacin se nesmí podávat těhotným ženám a mladistvým do 17 let

750 mg p.o. /12hod

36,80 Kč

• Osteomyelitida vyvolaná gram negativními bakteriemi

200-400 mg i.v. /12hod

170,00 – 340,00 Kč

• Dávka u močových infekcí závisí na průběhu:

200 mg /12hod u mírných infekcí

400 mg /12hod u závažných infekcí (pyelonephritis)

• I.v. aplikace má být užita pouze při nemožnosti perorálního příjmu

• Snižuje metabolismus theophylinu, cyklosporinu, warfarinu

400 mg i.v. /12hod

340,00 Kč

• Infekce dolních cest dýchacích, infekce kůže, měkkých částí, kostí a kloubů vyvolaných citlivými gram negativními bakteriemi

 

Ofloxacin (Zanocin, Tarivid, Ofloxin)

200mg p.o. 2x denně

200mg i.v.2x denně

29,60 Kč

214,10 Kč

•Močové infekce

•Respirační infekce, infekce kůže, kostí, kloubů, měkkých tkání, břišní infekce

• Sepse

•Nelze podávat mladistvým do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

Pefloxacin (Abaktal)

400mg p.o., i.v. 2x denně

24,80 Kč

•Močové infekce

•Respirační infekce

• Nelze podávat mladistvým do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

Norfloxacin (Gyrablock, Nolicin)

400mg p.o. 2x denně

17,00 Kč

• Krátkodobá léčba močových infekcí

• Nelze podávat mladistvým do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

Levofloxacin (Tavanic)

500mg p.o., i.v. 1x denně

155,50 Kč

•Akutní sinusitida

•Exacerbace chronické bronchitidy

• Komunitní pneumonie

• Infekce kůže a měkkých tkání

• Nelze podávat mladistvým do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

250mg p.o. 1x denně

 

114,30 Kč

 

 

• Močové infekce včetně pyelonefritidy

• Nelze podávat mladistvým do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

Moxifloxacin (Avelox)

400mg 1x denně

136,70 Kč

•Akutní sinusitida

•Exacerbace chronické bronchitidy

• Komunitní pneumonie

• Infekce kůže a měkkých tkání

• Nelze podávat mladistvím do 18let, těhotným, pacientům s epilepsií

Nepodávat pacientům s poruchami jater, poruchami elektrolytů, prodlouženým intervalem QT

M A K R O L I D Y   obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Spiramycin (Rovamycine)

1,5-3mil.i.u. p.o. 3x denně

29,60-56,50 Kč

•Infekce dýchacích cest vyvolané citlivými mikroorganismy

•Infekce měkkých tkání

• Prostatitidy

• Profylaxe bakteriální meningitidy

• Eradikace N. meningitidis z nazofaryngu

Není indikován k léčbě meningokokové meningitidy

Roxithromycin ( Rulid, Roxithromycin)

150mg p.o.2x denně

31,60 Kč

•Chlamydiové infekce

• Infekce Legionella pneumophila

• Infekce Bordetella pertusis

•Mykoplasmová pneumonie

• Vhodný pro pacienty s alergií na penicilinová antibiotika

Erythromycin (Erythromycin)

500 mg-1 g i.v. 4x denně

 

2312,00 Kč

Lék volby pro:
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Campylobacter jejuni
H. ducreyi (chancroid)

Alternativně

• Streptokoková faringitida u pacientů s přecitlivělostí na peniciliny

• U pacientů s váhou <50 kg

dávka 500mg i.v.  4x denně

• Vysoká incidence gastrointestinálních nežádoucích symptomů

Azithromycin ( Azitrox, Sumamed, Zitrox)

500 mg p.o. 1x denně

113,00Kč

• Lehké infekce vyvolané kmeny Mycoplasma spp., S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis, H. influenzae, Chlamydia

• Léčba lehkých infekcí kůže a měkkých tkání vyvolaných citlivými kmeny stafylokoků a streptokoků

 

1 g p.o. 1 x denně

226,60Kč

• Alternativa k doxycyklinu pro léčbu Chlamydia trachomatis

 

Clarithromycin (Lekoklar, Fromilid, Klacid, Klabax, Clarithromycin)

250 – 500mg 2x denně

42,80 – 85,50Kč

Legionella, S. pneumoniae, H. influenzae, respirační infekce u pacientů s nesnášenlivostí erytromycinu

• Součást terapie a prevence infekcí M. avium intracelullare

• Gram-positivní anaerobní bakterie

 

L I N K O S A M I D Y  obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Klindamycin (Dalacin, Klimicin)

300-600 mg i.v. 3x denně nebo

1200mg i.v. 3x denně

 


290,10 - 570,90 Kč

1141,80 Kč

 

• Komunitní aspirační pneumonie, plicní abscesy

• Opakující se faringitidy vyvolané S.pyogenes

•Toxoplasmosa u pacientů alergických na sulfonamidy (nutno kombinovat pyrimethaminem)

• Může být lékem volby u streptokokových infekcí ohrožujících život

•Pro léčbu pneumocystové pneumonie v kombinaci s primaquinem, je-li pacient alergický k sulfonamidům

•Individuální dávkování u pacientů a renální nebo jaterní insuficiencí.

• Relativně vysoká incidence pseudomembranózní enterokolitidy

• Není lékem volby pro klostridiovou sepsi vhledem k možné resistenci

300-450mg p.o. 3x denně

43,30 – 63,00 Kč

Linkomycin ( Neloren, Linkocin)

0,5g p.o. 3-4x denně

24,50 Kč

• Stafylokokové a streptokokové infekce

• Prokázané anaerobní infekce (empyem, ovariální absces, peritonitida)

•Nesmí se podávat současně s erytromycinem

T E T R A CY K L I N Y

Doxycyklin (Doxycyclin, Doxybene, Doxyhexal, Deoxymykoin)

100 mg p.o. 2x denně

7,85Kč

• Negonokoková nebo post gonokoková uretritida, cervicitida

Chlamydia

Trichomonas spp.

• Alternativa k azitromycinu

• Může se podat pacientům s renální insuficiencí bez úpravy dávky

• Nepodávat těhotným a dětem do 8 let věku

A N T I M Y K O T I K A

Amphotericin B (Amphotericin, Abelcet, Amphocil)

3-4mg /kg / den 

 

32900,00 Kč

•Život ohrožující infekce

Candida, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Aspergillus, Mucormycosis ,Cryptococcus

• Dávka musí být podána v pomalé infuzi (2- 4hod)

•Premedikace snižuje vedlejší nežádoucí účinky infuze

•Může vyvolávat hypokalemii, hypomagnesemii, azotemii

• Fyziologický roztok 0.9% NaCl redukuje azotemii

•Ačkoli amfotericin není vylučován ledvinami, jeho nefrotoxicita je 80%

Itraconazole (Sporanox, Prokanazol)

200 mg p.o. 2x denně

200 mg p.o. 1x denně

227,70 Kč

113,85 Kč

• Pulmonální i extrapulmonální blastomykóza

• Histoplasmóza

• Příjem potravy zvyšuje absorpci itrakonazolu, H2 blokátory, antacida absorpci snižují

• Může zvyšovat sérovou koncentraci cyclosporinu

100-200 mg p.o.

59,90 – 113,80 Kč

• Oropharyngealní kandidóza

• Esophagealní kandidóza

• Aspergilóza

 

Ketoconazole ( Oronazol, Nizoral)

200-400 mg p.o.1x denně

27,70 – 55,00 Kč

•Mukokutánní nebo orofaryngeální kandidózy

 

• Antacida, antagonisté H2 receptorů interferují s absorpcí

Vorikonazol (Vfend)

200mg p.o. 2x denně

4mg/kg i.v. 2x denně

3777,40

14174,90

• Léčba invazivní aspergilózy

• Závažné infekce Candida

• Nepodávat současně s rifampicinem, protože snižují plasmatickou koncentraci vorikonazolu

Fluconazol ( Fluconazol,Diflucan, Diflazon, Mycomax, Mycosyst, Mycohexal, Forcan)

 

248,80 Kč

•Orofaryngeální kandidóza v dávce 200mg i.v. nebo p.o. 1x denně, pak 100mg 1x denně, když lokální antimykotika nebo perorální ketokonazol jsou neúčinné

• Sérová koncentrace je stejná při p.o. i při i.v. podání je stejná

 

400 mg i.v. 1x denně, poté 200mg 1x denně p. o. nebo i.v.

1100,00 Kč
550,00 Kč (i.v.)

262,20 (p.o.)

•Kandidová esofagitida

 

• Flukonazol inhibuje cytochrom P450

200-400 mg p.o. 1x denně

248,80 – 520,80 Kč

Coccidioides immitis meningitida (400mg/d)

• Chronické užívání může vést ke kolonizaci resistentními kmeny

100 mg p.o. 1x denně

124,40 Kč

• Chronická terapie kryptokokové meningitidy u pacientů s HIV

• Flukonazol nemusí být účinný vůči Torulopsis glabrata nebo Candida krusei

400 mg p.o. nebo i.v. 1x denně

1100,00 Kč (i.v.)

520,80 Kč (p.o.

•Diseminovaná infekce Candida albicans

 
Caspofungin (Candidas)
70mg 1. den, poté 50mg denně

23640,00 Kč

•Invazivní kandidóza, aspergilóza refrakterní na amfotericin • Pomalá infuze; nestabilní v rozpouštědlech obsahujícívh Glc

M O N O B A K T A M Y  A  K A R B A P E N E M Y     obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Azteronam ( Azactam)

0,5-2g i.v. 2-4x denně

429,60-3436,80 Kč

•Infekce vyvolané gram negativními bakteriemi (infekce dolních cest dýchacích, močové, kostí kloubů, gynekologické, bakteriémie)

• Při smíšené infekci nutno kombinovat s jinými atb odpovídajícího spektra

Meropenem ( Meronem)

500mg i.v. 4x denně

 

1g i.v. 4x denně

2g i.v. 3x denně

1718,40 Kč

 

3566,30 Kč

7132,60 Kč

•Pneumonie, močové infekce, gynekologické infekce, infekce měkkých tkání

•Nosokomiální pneumonie, peritonitidy, sepse

•Meningitidy

POZOR:

• Monoterapie u pseudomonádových infekcí vede k rychlé selekci resistentních kmenů

•Meropenem je odstraňován hemodialýzou

Imipenem/Cilastatin (Tienam)

500 mg-750 mg i.v. 3-4xdenně

1772,00 Kč (500mg po 8h)

 3362,00Kč (500 mg po 6h)

• Nosokomiální infekce

• Smíšené intraabdominální infekce

• Resistentní nosokomiální gram negativní infekce

• Monoterapie u pseudomonádové infekce vede k rozvoji resistence

• Obvyklá denní dávka je 25mg/kg rozdělená do několika dávek

1 g i.v. 3x denně

3542,00 Kč

 

• 1 g po 8h reservní pro závažné infekce

Ertapenem  (Invanz)
1g i.v. 1x denně

1885,40 Kč

•Pneumonie, močové infekce, gynekologické infekce, infekce měkkých tkání

•Nosokomiální pneumonie, peritonitidy, sepse

•Meningitidy

•Infekce vyvolané gram negativními bakteriemi (infekce dolních cest dýchacích, močové, kostí kloubů, gynekologické, bakteriemie)

• Nepodávat do 18 let věku

•Ertapenem je odstraňován hemodialýzou

• Při smíšené infekci nutno kombinovat s jinými atb odpovídajícího spektra

A N T I T U B E R K U L O T I K A

Isoniazid (Nidrazid)

300 mg p.o. 1x denně

2,10

• Léčba infekcí M.tuberculosis

• Léčba citlivých atypických mykobakterií

• Hepatotoxicita u starších lidí

Rifampicin (Arficin, Benemicin)

600 mg p.o. 1x denně

13,00 Kč

• Léčba tbc

• Součást léčby atypických mykobakterióz

• Součást terapie multiresistentních stafylokokových infekcí (osteomyelitidy, kloubní infekce)

• Profylaxe meningokokové meningitidy

• Nelze užít pro léčbu endokarditidy

•Zbarvuje tělesné tekutiny

• Indukuje hepatické enzymy

• Může vyvolávat cholestatickou hepatitidu

Ethambutol ( Sural)

15mg/kg 1x denně

25,00 Kč

• Kombinovaná terapie tbc

• KI: neuritis nervi optici

Rifabutin (Mycobutin)

300mg p.o. 1x denně

300-600mg 1x denně

235,40 Kč

 270,80 Kč

• Bakteriémie Mycobacterium avium- intracellulare

• Léčba tbc i multiresistentních kmenů

• Nelze podávat v těhotenství, při biliární obstrukci, při jaterních poruchách

Pyrazinamid (Tisamid)

2g denně

19,00 Kč

•Kombinovaná terapie tbc

• Nelze podávat při těžké hepatální obstrukci, renální insuficienci

• Není pro děti do 10let

 

Metronidazole (Metronidazol, Efloran, Entizol)  obecné vlastnosti skupiny - klikněte

500 mg i.v. 3x denně

750 mg i.v. 2x denně

400mg p.o. 3x denně

188,10 Kč

 

9,90 Kč

•Anaerobní infekce

• Mozkové abscesy (při anaerobní etiologii)

•Bakteriální vaginózy

• Giardiasis

• Pseudomembranózní kolitida

•Amébové infekce

•Perorální užití zároveň s jídlem

• Metronidazol má omezenou účinnost proti gram pozitivním bakteriím, je neaktivní proti gram pozitivním anaerobním kokům

   

• Profylaxe v kolorektální chirurgii

Helicobacter pylori gastritis v kombinaci s jinými atb

 

Ornidazol (Avrazor)

500md 2x denně

23,30 Kč

• Vaginální trichomonóza, nespecifická vaginitida

• giardióza

• amébová kolitida

• Nelze podávat pacientům s organickým postižením CNS, epilepsií, roztroušenou sklerózou, poruchami krvetvorby

 

Nifuratel ( Macmiror)  obecné vlastnosti skupiny - klikněte

20mg/kg/den ve dvou denních dávkách

190,00 Kč

• Profylaxe, léčba močových infekcí vyvolaných gram negativními bakteriemi ( Enterobacteriaceae) a enterokoky

•Neužívat při clearance kreatinu <40

S T R E P T O G R A M I N Y     obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Quinupristin-Dalfopristin (Synercid )

525 mg i.v. 3x denně

19071,00 Kč

• Léčba vankomycin resistentního E. faecium (MIC>16 mcg/mL)

• Léčba MRSA, MRSE neodpovídajících na terapii vankomycinem, nebo při intoleranci vankomycinu

• Léčba multiresistentních pneumokoků

• Léčba vážných gram pozitivních u pacientů , kteří netolerují beta laktamy, glykopeptidy, chinolony.

• Špatně účinný proti E. faecalis.

• Nelze použít k léčbě gram negativních a anaerobních infekcí

• Úprava dávky na 7.5 mg/kg po 12h u pacientů s jaterní insuficiencí

• Synercid je silný inhibitor cytochromu P450

• Pro periferní podání nutná 250ml infuze během 30min

• 100 mL pouze přes CŽK během 30min

• Synercid zvyšuje hodnoty jaterních enzymů

S U L F O N A M I D Y

Trimethoprim (Triprim)

200mg p.o. 2x denně

9,15 Kč

• Terapie močových infekcí vyvolaných citlivými kmeny

• Profylaxe močových infekcí

• Nelze podávat při těžkém postižení jater, ledvin

Trimethoprim sulfamethoxazole (Biseptol, Bismoral,  Cotrimoxazol, Sumetrolim)

3 mg/kg trimetoprimu + 15mg/kg sulfametoxazolu i.v. 2xdenně

160mg trimetoprimu + 800mg sulfomethoxazolu p.o. 2x denně

132,60 – 193,70 Kč

 

6,60  Kč

Pneumocystis carinii pneumonie (15-20 mg/kg/den)

• močové infekce

• bakteriální bronchitidy, otitis media, sinusitis

• střevní infekce ( Shigella, Salmonella, E.coli)

• Může vyvolávat fotosensitivitu

• Nežádoucí účinky:

nausea, zvracení, hepatitida, trombocytopenie, hyperkalemie, renální selhání

80mg trimetoprimu + 400mg sulfomethoxazolu p.o. 1xdenně

2,15 Kč

• Profylaxe rekurentních močových infekcí

 

160mg trimetoprimu + 800mg sulfomethoxazolu p.o.4x denně

13,20 Kč

• PCP terapie

 

G L Y K O P E P T I D Y   obecné vlastnosti skupiny - klikněte

Teikoplanin (Targocid)

400mg i.v. 1x denně

2959,00 Kč

• Těžké stafylokokové infekce

• Záložní atb

• U velmi těžkých infekcí lze podat 400mg 2x denně po dobu 3 dnů

• Nutné monitorovat renální funkce

Vancomycin (Edicin, Vancocin)

500mg 4x denně

1 g i.v. 2x denně

1276,00 Kč

• Lék volby pro MRSA, MRSE

 • Léčba enterokokových infekcí u pacientů alergických na penicilin

• Alternativní lék pro gram  pozitivní infekce při alergii na beta-laktamy

• Vancomycin se nevstřebává po perorálním podání

• Nefrotoxicita se zvyšuje při současném podáváníí aminoglykosidů, cyclosporinu, amfotericinu

• Kombinace s aminoglykosidy u život ohrožujících enterokokových infekcí (sepse, endokarditidy)

 

Linezolid (Zyvoxid)

600mg i.v., p.o. 2x denně

4982,00 Kč

• Infekce vyvolané gram pozitivními bakteriemi

- komunitní a nosokomiální pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání

• Lze podávat pouze v nemocnici a po konzultaci

• Nelze podávat s inhibitory monoaminooxidázy, pacientům s hypertenzí, feochromocytomem, tyreotoxikózou, bipolární depresí, schizoafektivními poruchami

• Podávat v infuzi 30-120 min.

Autor (s využitím různých zdrojů): MUDr Václava Adámková, Ústav lékařské mikrobiologie. CNW:Counter